Ninh Thuận lên kế hoạch thu hồi hơn 370 ha đất tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định số: 372 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 TP. Phan Rang – Tháp Chàm

Phan Rang-Tháp Chàm có tổng diện tích tự nhiên là 7.918,79 ha. Trong đó đất nông nghiệp: 2.787,03 ha chiếm 35,20% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp: 5.093,76 ha chiếm 64,32% tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng: 38 ha, chiếm 0,48% tổng diện tích tự nhiên.

Theo kế hoạch thu hồi các loại đất thì tổng diện tích thu hồi: 370,11 ha. Trong đó, thu hồi đất nông nghiệp: 315,89 ha; thu hồi đất phi nông nghiệp: 54,22 ha. Mặt khác, địa phương này còn có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp: 377,40 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 19,06 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 14,97 ha; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 21,40 ha.

Ninh Thuận lên kế hoạch thu hồi hơn 370 ha đất tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Quyết định cũng cho biết năm 2022 có 66 công trình, dự án thu hồi đất. Trong đó 37 công trình, dự án chuyển từ năm 2021 sang năm 2022 đã được thông qua HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 về phê duyệt danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Một số dự án diện tích lớn như: Khu đô thị mới Tân Hội: 91,10 ha; Khu đô thị mới Tây Bắc: 91,37; Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3): 74,13…

24 công trình, dự án chuyển từ năm 2021 sang năm 2022 chưa thông qua HĐND tỉnh về thu hồi đất năm 2022. Có những dự án diện tích lớn như Khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn (tổng diện tích dự án 201,8 ha thì riêng diện tích đất thuộc TP.Phan Rang-Tháp Chàm đã là 192,28 ha): Khu đô thị mới Đông Nam 1: 99,95 ha; Khu đô thị sinh thái sông Dinh 2 (Khu vực TP.Phan Rang-Tháp Chàm): 120,55 ha; Khu đô thị mới Đông Nam 3: 127 ha… Bên cạnh đó là 5 công trình, dự án chuyển từ năm 2021 sang năm 2022 đang thực hiện.

Đối với công trình, dự án đăng ký năm 2022, có 12 công trình, dự án năm 2022 đã được thông qua HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 về phê duyệt danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đáng kể là dự án Khu đô thị mới Tấn Tài: 71,10 ha; Cải tạo, chỉnh trang khu dân cư Yên Ninh: 33,60; Khu đô thị Phước Mỹ 2 (giai đoạn 1): 20,60 ha… Và 12 công trình, dự án năm 2022 chưa thông qua HĐND tỉnh về thu hồi đất năm 2022. Ví như dự án Khu đô thị mới phía Nam đường Phan Đăng Lưu, phường Phước Mỹ: 40 ha; Khu dân cư Phủ Hà (Bắc Trần Phú) (tên cũ Khu đô thị Bắc Trần Phú 1): 17,92 ha…

Để thực hiện, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu UBND TP. Phan Rang-Tháp Chàm chịu trách nhiệm tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ từ thành phố đến xã, phường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai.

Theo Thanh Xuân / vneconomy.vn

Nguồn: https://vneconomy.vn/ninh-thuan-len-ke-hoach-thu-hoi-hon-370-ha-dat-tai-tp-phan-rang-thap-cham.htm